Sản phẩm

Bản đồ du lịch Việt Nam

Bản đồ du lịch Vietnam 1:2.250.000

- Năm xuất bản: xuất bản theo đơn đặt hàng - Hình thức: xếp, không dán bìa - Kích thước: 52cm x 78cm (mở) và 10,3cm x 26cm (xếp)

Bản đồ du lịch Vietnam 1:1.250.000

- Năm xuất bản: xuất bản hàng năm - Hình thức: xếp, có dán bìa - Kích thước: 52cm x 78cm (mở) và 11,6cm x 26,3cm (xếp)