Bản đồ du lịch Vietnam 1:2.250.000

Thursday, 22 May 2014 11:34

  • - Năm xuất bản: xuất bản theo đơn đặt hàng
  • - Hình thức: xếp, không dán bìa
  • - Kích thước: 52cm x 78cm (mở) và 10,3cm x 26cm (xếp)