Bản đồ du lịch Vietnam 1:1.250.000

Thursday, 22 May 2014 11:26

- Năm xuất bản: xuất bản hàng năm

- Hình thức: xếp, có dán bìa

- Kích thước: 52cm x 78cm (mở) và 11,6cm x 26,3cm (xếp)